ស្វាគមន៏មកកាន់អេសអេស

សាវឌីឌីជីថលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហ្សេជាំងបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះ។ សាវឌីឌីជីថលមានសាខាចំនួន ១១ ទូទាំងប្រទេសចិនអាជីវកម្មកំពុងគ្របដណ្តប់ពីការផលិតការលក់ការនាំចេញនិងការបោះពុម្ព។

  • logo (1)
  • logo (3)
  • logo (5)
  • logo (6)
  • logo (2)
  • logo (4)